Ziekte, afwezigheid en verlof aanvragen

Ziekte en/of afwezigheid:

We verwachten dat uw kind op tijd op school komt. Dit in het belang van de rust op school en het op tijd kunnen starten van de lessen. De eerste bel gaat om 8.20 uur en om 8.30 uur starten de lessen. Indien uw kind te laat is, noteren we dit. Mocht dit vaker voorkomen, dan zijn wij genoodzaakt een melding te doen bij de leerplichtambtenaar. Mochten er omstandigheden zijn waardoor uw kind te laat op school komt, vragen wij u dit ook telefonsich door te geven aan de school.

Bij ziekte van uw kind vragen wij u dit telefonisch te melden op de locatie waar uw kind les krijgt. Ziekmeldingen moeten altijd door een volwassene worden gedaan.

Bezoekjes aan tandarts, huisarst e.d. vragen wij u buiten schooltijd in te plannen. Dit om het missen van lestijd zoveel mogelijk te beperken. Lukt het u niet om buiten schooltijd een afspraak te maken, wilt u dan het moment van afwezigheid doorgeven aan de leerkracht. Zonder toestemming van ouders laten we leerlingen nooit eerder naar huis gaan.

Verlof:

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of een paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. In de gemeente Krimpen aan den IJssel worden deze regels streng gehanteerd.  Extra verlof mag alleen worden toegekend wanneer er sprake is van:

  • religieuze feestdagen;
  • gewichtige omstandigheden;
  • aard van het beroep van (één van) de ouders.

Voor aanvragen tot en met 10 schooldagen levert u dit formulier in bij de directie.In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directie van de school. Deze zal, met inachtneming van wet- en regelgeving, een beslissing nemen. Het verzoek dient minimaal 6 weken van te voren(uitzondering is uiteraard een sterfgeval) worden ingediend.

 Het aanvragen van meer dan 10 dagen extra verlof verloopt via de leerplichtambtenaar. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar. Deze zal, met inachtneming van wet- en regelgeving, een beslissing nemen. Uitgangspunt hierbij is de beleidsregel van het ministerie van onderwijs. Dien het verzoek zeker 8 weken van tevoren in  en ten alle tijden met een bewijs van noodzaak.U krijgt na het indienen van het verzoek binnen zes weken schriftelijk bericht.