Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad?
Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. In het bedrijfsleven noemen ze de raad die dit overleg voert ‘ondernemingsraad’, op school heet die ‘medezeggenschapsraad’. In een MR, zoals de medezeggenschapsraad vaak wordt afgekort, zijn twee geledingen: een personeelsgeleding en een oudergeleding. In de personeelsgeleding zijn een aantal leerkrachten benoemd namens het personeel van de school. In de oudergeleding zijn ouders gekozen door alle ouders van de school middels verkiezingen. (Je kunt bij de MR komen middels verkiezingen.) Je wordt aangesteld voor een periode van vier jaar.

Wat doet de medezeggenschapsraad?
De MR overlegt met de directeur over alles wat binnen de school speelt. Er zijn een aantal zaken waarvoor de directie de instemming moet hebben van de MR, of waarover advies moet worden gevraagd. Maandelijks komt de MR bij elkaar en voert overleg met de directeur. Een aantal voorbeelden waar de MR over kan praten zijn: wijzigingen in de schooltijden, het schoolplan, de aanschaf van methoden, de benoeming van nieuw personeel en de besteding van het geld wat vanuit het ministerie wordt verkregen. Ook de formatie en de begroting zijn een jaarlijks terugkerend onderwerp. Hierbij gaat het om: Hoeveel kinderen zijn er volgend jaar? Hoeveel geld is er? Welke klassenindeling past daar het beste bij?
De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet biedt een stevige basis voor de positie van de medezeggenschapsraad binnen de school. De wet bevat veel mogelijkheden om als ouder of leerkracht mee te denken en mee te beslissen over het beleid van de school.

Wat kan de MR voor u betekenen?
MR-vergaderingen zijn openbaar en u bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen. In de nieuwsbrief kunt u lezen wat wij per vergadering bespreken en op de website (onder het kopje vergaderdata ) vindt u de data wanneer wij vergaderen. Heeft u een vraag die wij wellicht kunnen beantwoorden of heeft u een onderwerp dat u graag besproken zou zien worden in de MR-vergadering? Dan kunt u dit via mr-kortland@blickoponderwijs.nl  bij ons aangeven of u kunt altijd een ouder of leerkracht uit de MR aanspreken om uw vraag te stellen.