Omgangsprotocol

Vooraf: Iedere melding van pestgedrag dient serieus genomen te worden

Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij er eerst zelf (en samen) uit te komen. Op het moment dat een leerling er niet uitkomt legt hij/zij dit voor aan de leerkracht. Op het moment dat een leerling, een ouder of een collega melding maakt van pestgedrag worden de volgende stappen ondernomen. Deze stappen zijn erop gericht om het pestgedrag zo snel mogelijk te stoppen.

Wat verstaan wij onder pesten?

We spreken van pestgedrag als het slachtoffer zich ongelukkig voelt omdat hij of zij stelselmatig geconfronteerd wordt met vervelend of agressief gedrag of buitengesloten wordt van de sociale groep. De inzet van het pestgedrag is altijd macht door intimidatie. Bij echt pestgedrag zien we ook altijd een vaste rolverdeling terug bij de betrokkenen. De belangrijkste eigenschappen van pestgedrag zijn dus het bedreigende, het systematische en het rolvaste karakter.

Welke stappen ondernemen wij als er melding wordt gemaakt van pestgedrag?
Stap 1

De leerkracht heeft een afzonderlijk gesprek met de leerling die pest (de pester) en de leerling die gepest wordt (de gepeste). Aan de hand van zo concreet mogelijke voorvallen uit het recente verleden wordt een analyse gemaakt en de ernst van de situatie ingeschat.

Stap 2

De leerkracht heeft een gezamenlijk gesprek met de pester en de gepeste. Het probleem wordt duidelijk en helder geformuleerd. In overleg met beide partijen worden concrete afspraken gemaakt om pestgedrag tegen te gaan/ te stoppen. Als er meerdere kinderen uit de groep betrokken zijn bij het pestgedrag zal de leerkracht klassikaal aandacht schenken aan het probleem, waarbij gebruik gemaakt kan worden van beschikbare methoden. Het team incl. locatieleider wordt op de hoogte gesteld van het pestgedrag i.v.m. toezicht op het plein e.d. Na één week vindt een eerste evaluatie plaats. Leerkracht zal nauwkeurig observeren.

Stap 3

In het geval dat ouders de melding hebben gemaakt van pestgedrag wordt teruggekoppeld naar de ouders. Er worden mededelingen gedaan m.b.t. de afspraken. Met de ouders wordt afgesproken dat er na de eerste evaluatie weer contact opgenomen zal worden. Deze stap zal ook worden genomen als de leerkracht de situatie als ‘ernstig’ inschat, zonder dat ouders melding hebben gemaakt. In het geval dat stap 3 wordt gehanteerd, wordt een notitie gemaakt in Parnassys.

Stap 4

Gesprek met pester en gepeste ( leerkracht kan zelf inschatten wat het beste is: gezamenlijk of afzonderlijk). Is het gelukt om de afspraken na te komen?
Zo ja: dan de afspraken handhaven/bijstellen en een volgend gesprek over twee weken.
Zo nee: analyse opstellen, waardoor het mis is gegaan. Beginnen met vastleggen in Parnassys. Leerkracht overlegt met ib-er. Er wordt een handelingsplan opgesteld voor de komende twee weken. Team wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Dit wordt met de ouders gecommuniceerd.

Stap 5

Na twee weken is er opnieuw een gesprek tussen leerkracht en leerlingen. Verslag wordt uitgebracht aan ib-er. Zijn de effecten positief: dan langzamerhand afbouwen. Zo niet: nieuw handelingsplan opstellen, waarbij eventueel ook externe deskundigheid ingeschakeld kan worden. Met ouders communiceren. Aangeven dat dit de laatste stap is op de weg naar verbetering. Als deze stap niet het gewenste resultaat oplevert, moeten er zwaardere maatregelen volgen zoals beschreven onder stap 6 en 7.

Opmerkingen:

1 Alle concrete acties en afspraken worden door de leerkracht vastgelegd in Parnassys.
2 Acties en afspraken dienen erop gericht te zijn het pesten onmiddellijk te stoppen en het gedrag te veranderen.
In het uiterste geval kunnen in overleg met alle partijen (leerkracht, team, ouders, ib-er en directie) nog twee stappen gezet worden:

Stap 6

Een leerling (pester of gepeste) wordt tijdelijk in een andere groep geplaatst. Dit is afhankelijk van de situatie.

Stap 7

De situatie wordt voorgelegd aan de Algemeen Directeur van OPOCK. Deze kan de pester schorsen of verwijderen.

Opgesteld:                         5-4-2012

Vastgesteld door team: 15-5-2012

Vastgesteld door MR:    22-5-2012